شهروندی, وکیل مهاجرت: ویزای اقامت دائم و تابعیت

عمل ساخت یک فرد یک شهروند ژاپن که متولد نشده با این وضعیت. یک شهروند از ژاپن را فراهم می کند بسیاری از امتیازات است. رای گیری در انتخابات یک چنین امتیاز شهروندان جدید در حال انتظار برای شرکت در انتخابات استاقامت دائم می تواند از دست دادن وضعیت خود را اگر آنها را ترک کشور برای سه سال یا بیشتر و در صورت طولانی غیبت باید برای به دست آوردن اجازه ورود مجدد. اما به عنوان یک شهروند از شما هستند و نه محدود در مقدار زمان شما می توانید صرف در خارج از ژاپن است. علاوه بر این سفر می تواند راحت تر به عنوان بسیاری از کشورها نیاز به ویزا از شهروندان ژاپنی است.