قرارداد ازدواج

شینتارو باور نمیکند

که عشق می تواند ابدی بنابراین او پیشنهاد یک قرارداد ازدواج به سه سال محدود است. قرارداد ازدواج است که به نظر می رسید به فرم ایده آل را برای آنها به پایان می رسد تا تکان دهنده عشق و نفرت و تراژدی در میان تمام افراد نزدیک به آنها را. آن است که سرنوشت آن است که همواره این داستان رو به جلو است آنچه در تعیین زندگی این شخصیت ها خود به خود نفس و بسیاری از جنبه های آن دارای. این زمینه تمام اقدامات خود را با محوریت خود را در روابط روزمره