مجموعه ای از بدهی ها

هر دو شرکت ها و افراد را مواجه با شرایطی که وجود دارد نیاز به انجام بازیابی بدهی از یک بی پروا پیمانکار استاغلب مردم و سازمان های سوء استفاده از اعتماد بستانکار: آنها را پرداخت برای کالاهای تحویل آثار برآورده خدمات ارائه شده آنها نمی بازگشت وام و اعتبار دریافت آنها نمی پرداخت حقوق و دستمزد و حق امتیاز فرار از اجرای احکام دادگاه در بهبود بودجه با این نتیجه که مجموعه بدهی تبدیل به یک مشکل بستانکار. اگر شما تا به حال برای مقابله با این مشکل و شما نمی توانید به بازگشت به بدهی شما نیاز به واجد شرایط کمک های حقوقی. در حال حاضر برای سال در حال حاضر کارکنان گروه حقوقی شرکت با موفقیت به مقابله با بسیاری از وام گیرندگان بی وجدان. در طول سال ها کار ما را توسعه داده اند یک ساز و کارآمد است که امکان بازیابی واقعی بدهی. در کار ما ما به دنبال کاهش مشتری هزینه ها و ارائه تضمین حداکثر برای بازیابی واقعی بدهی. منافع میزان بهبود بدهی مصمم هستند در هر مورد به صورت جداگانه و پرداخت تنها پس از واقعی دریافت بدهی از بدهکار. اگر شما حداقل یک بار در عمل به عنوان یک وام دهنده به افراد و سپس شما باید در حال حاضر می دانم که نیست همیشه ممکن است به بازگشت بدهی توسط وام گیرنده. و اگر یک روز شما به کمک یک دوست خوب و سپس او کاملا فراموش کرده در مورد تعهدات خود را و نمی خواهید به بازپرداخت بدهی. وکلا از گروه برای بیش از سال است در برخورد با رزولوشن پول اختلافات است. با ما تجربه ما می دانیم که چگونه به جمع آوری بدهی از یک فرد است. با این حال ما معتقدیم که در هر وضعیت احزاب ممکن است به توافق و جمع آوری بدهی است که ممکن است بدون رفتن به دادگاه ، کارشناسان ما با استفاده از مدرن اجبار روانشناسی تکنیک های با تکیه بر رویکرد فردی به هر بدهکار است. ما نه احساس شرمندگی را به کیفری بدهکاران به دادگاه ضمن بررسی تاریخچه شکل گیری بدهی و اگر وجود دارد عناصر ضروری به جرائم مانند تقلب غیر قانونی وام و غیره ما آدرس اجرای قانون مقامات به شروع تحقیقات جنایی. ما با استفاده از امکان تخصیص سهم در اموال مشترک زن و شوهر مطابق با. از قانون خانواده و از این رو ورزش تاثیر بدهکار است و همسر برای ما بازگشت بدهی و بدهی مجموعه ای از افراد است که کار ما در حال انجام حرفه ای. درگیری بین وام دهندگان و وام گیرندگان غیر معمول نیست و مهم ترین موضوع برای هر یک از طرفین در این مورد این است برای پیدا کردن یک راه حل سازش. گروه حقوقی شرکت ارائه شده است جمع آوری بدهی و بازیابی بدهی از اشخاص حقوقی بیش از سال در حال حاضر و آماده برای ارائه به مشتریان ما بهترین کارشناسان در این کسب و کار. مهم ترین چیز برای انجام بازیابی بدهی است که برای ایجاد دسترسی از دارایی های مایع در بدهکار سازمان است. در همان زمان ما با ایجاد وضعیت خوب یا بد ایمان از شرکت من آیا بدهکار است یا یک پرواز شرکت. گام بعدی این است که به منظور بررسی اقدامات مدیران و کارمندان بدهکار است که منجر به تحمیل بدهی.

ما به دنبال عناصر زیر ضروری به جرم: پس از مطالعه وضعیت ما را انتخاب کنید ساز و موثر برای جمع آوری بدهی و شروع به اقدام.

اگر لازم باشد ما برگزاری جلسات با بدهکار ارسال یک ادعای رفتن به دادگاه ترتیب برای تصرف اموال بدهکار, فایل, درخواست برای آغاز یک پرونده جنایی مدنی فایل ادعا در روند جنایی و حمایت از روش های اجرایی و دفع از اموال بدهکار است. کارشناسان ما با استفاده از روش های خاص جمع آوری بدهی و عمل به شدت و به شدت در موقعیت های غیر معمول بنابراین ما همیشه نتایج خوب و ارائه بازگشت بدهی.