مشاوره حقوقی به زبان انگلیسی (ژاپن) کاوازاکی- های ژاپن

سمینار به زبان انگلیسی 'بیایید شروع کسب و کار در ژاپن' برگزار خواهد شد و در مارس

بعدازظهر تا بعد از ظهر در کاوازاکی شهر (بین توکیو و یوکوهاما).