ژاپن - فصل هفت - داوری تجاری بین المللی در آسیا - قانون داوری

داوری تجاری است که هنوزهم

به طور گسترده ای مورد استفاده در ژاپن اگر چه حمایت های قانونی و نهادی است که زیرساخت های در حال حاضر در محل یکی بیشتر 'رقیب' به صورت خصوصی-عرضه داوری خدمات توسعه دولت مختلف-پشتیبانی از طرح میانجیگری